به زودی برنامه های آموزش نرم افزار spss در سایت قرار خواهد گرفت.