آدمیان همانند بوم نقاشی، منتظر حضور رنگ و نقش هستند. گرچه انسان خود در دوران کودکی‌اش آزادترین فرد جهان است و دغدغه‌ای درخصوص رخدادهای آینده ندارد اما این خانواده و سایر نهادهای اجتماعی هستند که برای شکل‌گیری هویت و شخصیت آینده او برنامه‌ریزی می‌کنند. کودکی دوران پی‌ریزی شخصیت، ارزش‌ها و باورهاست.
نگرش‌هایی که در زندگی فراگرفته می‌شوند باعث جهت‌گیری‌های اساسی مهم، در آینده ی انسان می شوند این نگرش ها به طور فعال در فرد شکل نمی گیرند بلکه از طریق دیگران و یا از طریق نمادها پایه ریزی می شوند و سپس در ذهن فرد، تفسیر می‌شوند، یکی از بهترین زمانها برای القای یک تفکر، نماد یا یک ایدئولوژی دوران کودکی می باشد.کودک را می‌توان موجودی خام و بیولوژیک در جامعه درنظر گرفت که می‌بایست ایدئولوژی‌ها و ارزش‌ها به آنها آموزش داده شود. یکی از این ارزش‌ها هویت ملی است. هویت ملی بیشتر مربوط به بعد عاطفی شخصیت کودک است. بر همین اساس می‌توان در دوران کودکی به طور غیرمستقیم با معرفی نمادهای ملی و با رویکرد عاطفی در شکل‌گیری نگرش و گرایش‌های ملی در ذهن آنان نقش داشت. پرچم، سرود،مفاخر، اسطوره‌ها، آداب و رسوم و …. از نمادهای هویت‌ساز هستند که باعث افزایش میزان تعهد و دلبستگی همگان به سرزمین می‌شود و در این میان پرچم و سرود ملی مظاهر تجلی نمادین یگانگی و همبستگی ملی هستند

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست: ۲۳_china