پرچم عبارت از یك نشانه یا علامتی است كه از پارچه درست می شود. ضمناً باید قابل حمل بوده و جائی نصب شود و یا بتواند به اهتزاز در بیاید. پرچم به منظور متمایز كردن افراد یك ملت یا سازمانی خاص، حمل شده یا به كار می رود.
تاریخچه فكر درست كردن پرچم، احتمالاً به هزاران سال پیش بر می گردد زیرا شكارچیان و یا جنگجویان اولیه بودند كه این فكر را ایجاد كردند. چون می خواستند اطمینان داشته باشند هم دوستان و هم دشمنانشان بتوانند آنها را تشخیص داده و بفهمند كه آنها خیال جنگ دارند یا صلح و دوستی. این پرچم های اولیه احتمالاً از پوست حیوانات یا پرندگان ساخته می شده است.
در مصر باستان تیر چوب بلندی را حمل می كرده اند كه مجسمه فلزی یك پرنده یا یك حیوان و یا هر چیز دیگری، در بالای آن قرار داشته است. اولین پرچم های پارچه ای كه در دنیا ساخته شد، توسط چینی ها و هندی ها بود. معروفست كه چینی ها، ۱۱۰۰ سال قبل از میلاد، دارای پرچم پارچه ای بوده اند.
در اوایل حكومت روم، سربازان رومی، تیرهای چوبی كه شكل و تركیب حیوانات مختلف در بالای آنها نصب شده بود، با خود حمل می كردند. بعد آنها هم شروع به استفاده از پرچم های پارچه ای كردند.
در قرون وسطی، پرچم از هر نوعی، در اروپا بسیار متداول شد. سربازان جنگ های صلیبی، در جنگ های مذهبی با خود پرچم حمل می كرده اند. بعضی از خانواده های سلطنتی و اشرافی هم از پرچمی كه علامت مخصوص خانوادگیشان را داشت، برای مشخص كردن خود استفاده می كردند. احتمالاً قدیمی ترین پرچم ملی، پرچم كشور دانمارك است. این پرچم عبارت از صلیب سفیدی است كه روی یك زمینه قرمز رنگ نقش بسته است. و طبق روایت افسانه ای، تاریخچه آن به سال ۱۲۱۹ می رسد.
پرچم به خاطر اینکه مطلب و مفهومی رابرساند از رنگها وطرحهای مختلف استفاده می شود. نقش، رنگ و طرح در پرچم بسیار مهم است پس پرچم بعنوان یک نماد به حساب می آید که می تواند به جای واقعیتی بنشیند و مطالبی را عنوان کند . (منبع : پرشین گیگ) نماد از مفاهیم بسیار مهم در جامعه شناسی ارتباطات به حساب می آید. برای اكثر ما اتفاق افتاده است هنگامی كه درحال گفتگو با دیگران هستیم آنها از تكه كلامی ، اصطلاحی یا حركتی استفاده كنند كه برای ما قابل درك نیست یا درمطالعه ی كتابی به تصویری برمی خوریم كه برای ما بی معناست. درمقابل هنگامیكه از رستم سخن به میان می آید ناخودآگاه به زور وقدرت می اندیشیم یا اسم حاتم طائی كه می آید سخاوت و بخشش را تصور می كنیم.
جامعه شناسان معتقدند انسان موجودی است اجتماعی ،نیازمند آن است كه با دیگران وارد كنش متقابل شود،درغیر این صورت حیاتش به خطر می افتد.نخست آنكه نمی تواند نیازهایش را تامین كند. درمرتبه دوم نمی تواند بیاموزد كه چگونه نیازهایش را تامین كند.
نماد از مقولاتی است که از آغاز مورد توجه قرار گرفته است و در حوزه های دین و فلسفه، زبان و زبانشناسی، هنر و زیباشناسی مطرح شده است، اما بر سر آن توافق همه جانبه ای نیست. واژه ی نماد که ترجمه ی Symbol است، در اصل از واژه ی یونانی Symbolon گرفته شده به معنی «تکه سنگ». معنای ضمنی آن از آنجا نشات گرفته است که در یکی از آیین های یونانی کوزه ای را چند تکه می کردند و میان گروهی از افراد هم آیین بخش می کردند. هنگامی که گروه می خواست گرد هم آید، هر یک تکه ی کوزه ی خود را می آورد و به هم متصل می کردند و از این طریق عضویت خود را در آن انجمن نشان می دادند. به عبارتی، هر تکه کوزه نماد آن فرد عضو به شمار می آمد. افلاطون در رساله ی ضیافت خود واژۀ Symbolon را به کار برده که به معنی دو نیمه ای است که با هم کل را میسازد. در انجمنهای سری فیثاغورثیان، این واژه در معنی «نشانۀ شناخت، واژۀ شناسایی» به منظور شناخت اعضا ی انجمن به کار میرفته است. بر این اساس، نماد به چیزی درون خود ارجاع می دهد ولی نشانه به چیزی خارج از خودش ارجاع می دهد. اما هم نشانه و هم نماد به زبان مربوطند. در این مفهوم زبان چیزی بیش از زبان در معنی اخص آن است. زبانهای مختلفی وجود دارد، چون زبان تصاویر، ریاضی و قوانین، زبان آیینها و رفتارها، زبان موسیقی، زبان نمایش، یا حتی زبان گلها و عطرها … در همۀ این زبانها معنا و محتوای معنایی به بیان در میآیند. انسانها از طریق انواع زبان های مختلف با هم ارتباط برقرار میکنند. به زبان ساده میتوان نماد را «یک مفهوم یا نشانه دانست که به عنوان نمایندۀ چگونگیِ امر یا موضوع، حس یا فکر قرار میگیرد». در نظر گرفتن رابطۀ نماد، اسطوره و آیین به عنوان اشکال متفاوت ولی خویشاوند در بیان و ارتباطات انسانی به عنوان اشکال زبانی در معنایی گسترده شکلی از تفکر است که از خود واژه نماد کهن تر است و به آغاز فرهنگ انسانی و مرزهای نامشخص میان بخش های آگاهی و ناآگاهی در ذهن آدمی برمیگردد. ساختار تفکر نمادین در هنر، زبان، دین و رویا آشکار است و حتی هنوز جایگاه خود را در کنار تفکر عقلانی نگه داشته است. از دیدگاه فرهنگی از همان آغاز انسان تنها موجودی طبیعی دانسته نمی شد.
از مطالب خوانده شده متوجه می شویم که به راحتی موضوع پرچم یک وسیله ارتباطی است. با توجه به مطالب فوق واهمیت پرچم، ونیز با توجه به اینکه تحقیق ما در رابطه پرچم های تبلیغاتی می باشد و از آنجا که شرکت مپنا یکی از شرکت های سرشناس در سطح کشور می باشد. می خواهیم درخصوص پرچم شرکت مپنا صحبت کنیم. لذا برآن شدیم که در مورد نحوه شکل گیری آرم شرکت مپنا و تاثیر رنگ در این پرچم آشنا شویم.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست:۰۶_mapna