از عهد باستان تا به امروز انسان ها برای شناساندن خودشان در قالب فرد و گروه از نماد های گوناگون استفاده کرده اند که تغییرات زیادی نموده است. اما یکی از نمادها که از ابتدا تا به امروز تغییر قابل توجهی نداشته پرچم می باشد. پرچم ها به عنوان یک نماد عینی که تفکرات مختلفی را عینیت می بخشد در سراسر جهان و توسط همه انسان ها با تمام فرهنگ ها و باورها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تعریف فوق می توان گفت پرچم عام اما خاص است. پرچم عام است بدین معنی که توسط تمام مردم جهان مورد استفاده قرار می گیرد اما خاص است یعنی هر پرچمی نماینده گروه خاصی است. هر پرچم خاص با طرح و رنگ بندی منحصر به خود عینیتی از یک انتزاع است. این انتزاع می تواند سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، مذهبی و … یا ترکیبی از آن ها باشد. از این رو است که وقتی ترکیبی از این موارد در قالب یک نماد به پرچم تبدیل می شود می تواند در عین سادگی یک پرچم مفهومی پیچیده را در خود داشته باشد. از این رو لازم است که فقط به ظاهر پرچم برای شناسائی آن اکتفا نکرد چون نمی توان با دیدن به مفهوم آن پی برد. این دیدگاه یک بخش از تدوین استاندارد پرچم را شامل می شود که جنبه معنایی و مفهومی دارد. از سوی دیگر نوع رنگ بندی و مقاومت پرچم در مقابل ثبات در برابر نور و آب حائز اهمییت است. مهمترین عواملی که باعث مستهلک شدن پرچم مخصوصا پرچم های اهتزاز که در فضای باز استفاده می شود نور خورشید و باران است. از این رو است که می بایست در استاندارد پرچم به دو عامل بسیار مهم توجه شود ، اول مفهوم طراحی و رنگ بندی پرچم و دوم نوع مواد اولیه مصرفی برای تولید و در نظر گرفتن مقاومت لازم جهت تولید پرچم و متناسب با محل نصب و استفاده از آن می باشد. در کمیسیون استاندارد پرچم در سال ۱۳۸۳اینجانب با این نگرش در جلسه در جلسه حاضر شدم. مطلب اول که مفهوم پرچم ایران بود دارای مفاهیم انتزاعی استانداردی بود که بدون هیچ تغییری از زمان تصویب سال ۱۳۵۹ تا به امروز ۱۳۹۴ به قوت خود باقی است اما از لحاظ مواد اولیه مصرفی با توجه به تغییرات در مواد اولیه و در نظر گرفتن مقاومت های نور و شستشو و لزوم اجرای استاندارد پیشنهاد های جدیدی را مطرح نمودم و به همراه نظرات سایر اساتید شرکت کننده در جلسه به نصویب رسید و پارچه پلی استر به چای پارچه پلی آمید قرار گرفت و ضرائب نوری و شستشو بر روی پارچه پلی استر محقق شد. بدیهی است با این تغییرات در استاندارد خط تولید موسسه ایران اسکرین هم با آن منطبق شد و هم اکنون پرچم های استاندارد در حال تولید و عرضه می باشد.